Hệ thống quản lý dụng cụ đo lường

Hệ thống quản lý dụng cụ đo lường

Việc ứng dụng các thiết bị đo lường trong các ngành nghề cho phép thể hiện rõ ràng, chính xác theo đơn vị đo lường quốc tế. Các thiết bị đo lường tiêu chuẩn cho kết quả, số liệu đo đạc chính xác, trong thời gian nhanh chóng, thao tác đo lường đơn giản. Nhờ có các thiết bị đo lường mà các hoạt động sản xuất, nghiên cứu sản xuất, nghiên cứu khoa học trở nên sáng tạo và thuận tiện, dễ dàng hơn.

Tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu công nghiệp

Tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu công nghiệp

Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Tiêu chuẩn tiếng ồn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Tiêu chuẩn QCVN 26:2010